За професионалистиНовини

С ученически дебат в Националната финансово-стопанска гимназия започна съвместната кампания на УНИЦЕФ и Министерството на образованието и науката „Заедно срещу насилието в училище“. Главната цел на инициативата е да се повиши разбирането и чувствителността по темата за насилието, да се намали толерантността към различните му проявления и да се подкрепят училищата в ефективната превенция на насилието и тормоза.

Според децата, участвали в дебата, е необходимо родителите да комуникират повече с децата си и да им бъдат опора в трудни ситуации. От страна на учителите, младежите очакват повече разговори за сближаване между учениците и повече обсъждане на проблема с насилието и тормоза в училище. Децата смятат, че са необходими поправки в правилниците за училищния ред, където за момента са предвидени конкретни действия само при случаи на физическо насилие. Препоръките на учениците към политиците включват въвеждане на специални часове с психолог и осигуряване на държавна подкрепа за превенция на насилието в училищата с предоставяне на повече средства за реализиране на конкретни мерки. Към журналистите предложенията са за повече гласност и детайлно разследване на случаите на насилие в училище, както и използването на позитивен език.

Ситуацията в България

Според изследване върху здравето и поведението на децата в училищна възраст, проведено от Института за изследване на населението и човека в сътрудничество с УНИЦЕФ, учениците в България са сред челните десет от общо 43 изследвани страни, засегнати от проблема „училищен тормоз“. Дискомфортът и отчуждението от училище, ниският успех и тормозът утвърждават рисковите поведения сред юношите. Над една трета от всички ученици споделят, че са ставали поне веднъж обект на насилие или тормоз в училище, на физическа и вербална агресия, в рамките на една година

По данни на Министерство на образованието и науката:

  • Над 8,000 случая на тормоз и насилие са били регистрирани в училищата общо за 2016 и 2017 година.
  • От тях 4,500 са регистрираните случаи на физическа и вербална агресия в училищата, което прави средно по 30 инцидента дневно.
  • През 2017 година над 80 % от българските училища са подавали поне един сигнал за насилие над дете.
  • Онлайн тормозът нараства значително през последните години, а част от случаите на онлайн-тормоз се зараждат именно между съученици в училище. Случаите на тормоз в интернет през 2016 г. са 38% от общия брой на случаите на насилие, което е огромен скок от 25% в сравнение с 2010 г.

Подходът

През следващите три години УНИЦЕФ планира да разработи и приложи цялостна училищна програма за сигурна училищна среда и превенция на тормоза и насилието, съвместно с Министерство на образованието и науката, с активното участие на училищата, която надгражда добрите практики и съществуващия опит в страната.

Отговор на цялото училище – Опитът и проучванията показват, че програмите за справяне с тормоза и насилието са максимално ефективни, ако всички в училище – от учениците, техните родители и учителите – до ръководния и помощния персонал, полагат последователни усилия за създаване на сигурна училищна среда и предотвратяване на насилието.

Активно участие на училищата, в които програмата ще се прилага на практика – ние вярваме, че истинската и устойчива системна промяна идва отвътре, а не отвън. УНИЦЕФ ще предостави ноу-хау, опит и експертиза, но училищата ще кандидатстват и преминат процес на подбор, за да бъдат включени в програмата. Самата програма ще се разработва и прилага съвместно с Министерството на образованието, за да отговаря на реалните нужди и контекста в различните населени места, в които тя ще се пилотира и прилага, както и за да се осигури нейната устойчивост и последващо прилагане в цялата страна.

Надграждане на добрите практики и съществуващия опит в страната – освен опита от други държави, ще разчитаме и на практики, които са прилагани и/или вече съществуват в българските училища. Нашата цел е да тръгнем от съществуващия опит при по-нататъшното разработване на подходи и механизми, които могат лесно да се адаптират и прилагат от всички училища.

Учениците са равностойни участници в процеса на промяна – феноменът на насилието в училищата засяга най-пряко самите деца. Затова те най-добре знаят какъв е проблемът и какви могат да бъдат потенциалните му решения.

Въвличане на родителите – от ключово значение е родителите да партнират в училищния живот на своето дете и цялата училищна общност, а не само при възникване и разрешаване на проблем. Това спомага за създаване на култура на принадлежност и доверие за всички участници в образователния процес.

Съдържание на програмата

1. Анали