Институт по социални дейности и практики развива услугата Център за права на децата в гр. София по проект на Национална мрежа за децата с финансиране на Фондация „Велукс”.

Развиването на услугата допълва общите усилия на организацията да развива, адаптира и интегрира в практиката модели за работа с деца в контакт и в конфликт със закона и по този начин да допринесе за реформата в правосъдието за деца в България.

Центърът за права на децата е иновативна за България услуга за деца и юноши и техните родители с цел да се гарантира спазването на правата им. Центърът предоставя услуги по информиране, превенция, консултиране и застъпничество на деца с високо рисково поведение от 12 до 18 г. и техните семейства, включително деца в конфликт със закона от 14 до 18 г. възраст. Работи с капацитет 25 деца, юноши и родители.

Екипът на центъра разработи и осъществи конкретни стъпки за популяризиране на дейността му с цел достигане на посланията до юноши, родители и заинтересовани страни. Стъпките се изразяват в следното:

 • Информационни срещи с представители на органи по закрила на детето, експерти от РУО – София-град, учебни заведения, РУП, Столична община, Пробационна служба, МКБППМН.
 • Изработване и разпространение на брошури за младежи и за възрастни-родители и професионалисти с информация за достъп до услугите на Центъра.
 • Он-лайн инструменти: електронна страница на ИСДП, страница в социалната мрежа, обединяване на посланията в електронните страници на други кампании на ИСДП за юноши.
 • Представяне на работата на Центъра на работен семинар на тема „Възстановително правосъдие и реформата в правосъдието за деца” с участие на представители ан анционални институции, експерти, професионалисти, професионални сдружения на магистрати и др.

Екипът на ЦЕНТЪР ЗА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА се състои от:

–  координатор на екипа-социален работник;

–  психолог;

–  социален работник;

– експерти-консултанти, които извършват директна консултативна работа с юноши и семейства и супервизия на екипа;

–  правен консултант.

Услугите на центъра ще се ползват чрез: лична заявка и/или тази на родителите/настойниците или попечителите; по заявка/сигнал на полиция, МКБППМН, пробационна служба, ОЗД, училище или друга институция; по искане на съда.

Основните услуги, които предоставя ЦЕНТЪР ЗА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА са както следва:

 1. Услуги, насочени към децата/младежите:
 • Информиране за правата им, за предстоящите процедури, последици, възможности за подкрепа.
 • Изготвяне на специализирана оценка, която включва оценка на нуждите от закрила, от придружаване в процеса на правосъдие, от възстановяване, личностно развитие и професионално ориентиране и реализация; оценка на ресурсите на детето и неговото обкръжение; оценка на риска от повторение.
 • Изработване на План/Проект на детето и семейството.
 • Застъпничество за правата пред всички институции и за дружелюбно правосъдие.
 • Подготовка и придружаване на дете за участие в правни процедури в съответствие с Директива 2012/ 29 и с Директива 2016/800  на ЕС
 • Договаряне с други социални услуги
 • Интензивно наставничество; правно, социално–възпитателно и психо-социално придружаване
 • Медиация между извършител и жертва.
 1. Услуги, насочени към семействата на децата/младежите:
 • Извършване на специализирана оценка на семейството;
 • Насочване и реализиране на програми за повишаване информираността и родителските умения на семейства, чиито деца са във висок риск.
 • Правно информиране и консултиране на родители.
 • Организиране и провеждане на Семейно-групови конференции.
 1. Услуги, насочени към деца в риск от извършване на противоправни деяния (таргетирана превенция):
 • Информиране, превенция и консултиране на деца, с риск от извършване на закононарушения и техните семейства.
 • Провеждане на тренингови програми.
 • Работа по промяна на нагласите на общността към децата и младежите, в контакт и в конфликт със закона.
 1. Насочване и работа в Мрежа с други професионалисти и услуги:
 • Подкрепа за спешни действия за осигуряване на психологическа подкрепа и сигурност на жертвите – насочване и осигуряване на психолог.
 • Дейности за пострадали от престъпления: придружаване, информиране за права, съдействие за щадящо изслушване, насочване към услуги за подкрепа.

Уникалността на ЦЕНТЪР ЗА ПРАВА НА ДЕЦАТА-София се основава на съчетанието между индивидуализиране на подкрепата, възможността за координиране на усилията на различни професионалисти и задоволяване на потребностите на клиента, поради достъпа до специфични услуги (юридически, терапевтични и др.). Развитието ан услугата ще допринесе като крайна цел за подобряване на живота и перспективите на децата в конфликт и в контакт със закона.

Всеки тийнейджър или член на семейството му може да се свърже с екипа на Центъра, ако неговите права са нарушени и/или няма достатъчно информация, относно правата му, собствените му действия и действията на останалите участници в процеса на разследване, наказателен процес или възпитателно дело.

Контакти:

Място на предоставяне: Гр. София, Ул. Виктор Григорович №1, ет. 1

Тел: 02/8524713, 0895 522 468

sapi@sapibg.org

www.sapibg.org

Страница във Фейсбук