Център за правата на децата е нова социална услуга за децата и семействата в град Враца, която стартира от март 2017 година. Реализира се от Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-България.

Социалната услуга се развива по проект “Развитие на Центрове за правата на децата в контакт и конфликт със закона“, финансиран от Фондация “Велукс” и изпълняван от Национална мрежа за децата.

В Центъра за правата на децата се предоставят комплекс от дейности за оказване подкрепа на деца и семейства в риск:

  • Подкрепа за прилагане на щадящо правосъдие и социално включване по отношение на деца /14-18 годишна възраст/ чрез информиране за предстоящите правни процедури – техния смисъл, последици и юридическо консултиране; Подготовка за изслушване и подготовка за разпит на деца; Психологическо консултиране и подкрепа чрез индивидуални и групови форми на работа; Придружаване и застъпничество за приятелско към детето правосъдие.
  • Съпровождаща психо-социална подкрепа за осъдени деца /14 -18 годишна възраст/ за намаляване на рисковете от извършване на повторно противоправно деяние и проява на нежелано поведение чрез прилагане на Структуриран инструмент за оценка на риска от извършване на повторни нежелани прояви, работа в мрежа с други услуги и органи, като част от работата по случай на младежи, извършители на противоправни деяния, индивидуална и групова психо-социална работа с децата и техните семейства.
  • Намаляване на рисковете, които водят до неглижиране на деца в семейна среда, както и повишаване на родителския капацитет по отношение на възпитанието, развитието на детето и организацията на семейния живот /10 – 18 годишна възраст/ чрез психосоциално консултиране на родители или други възрастни, ангажирани с грижата за децата, социално консултиране и подкрепа на семейството, насочване към подходящи услуги в общността, организиране и провеждани на семейни конференции по случай;
  • Подкрепа за преодоляване на последиците от преживяно насилие /10-18 годишна възраст/ чрез осигуряване на психологическа помощ и социална подкрепа на детето в процеса на преодоляване на психичната травма, подкрепа на семейството за справяне с последиците от травмата от насилие

Дейностите в Центъра за правата на децата се извършват чрез индивидуална и групова работа. Услугите са насочени основно към превенция на проблема, т.е. към преодоляване на причините, водещи до проява на нежелано поведение у децата чрез оказване на конкретна помощ. Работи се в партньорство с родителите, значимите близки за детето, както и специалисти от други услуги в общността, държавни и общински структури, училища и неправителствени организации.

Екипът на Центъра се състои от психолог и двама социални работници. В зависимост от специфичните потребности, консутациите могат да се провеждат и в извънработно време, т.е. след 17,30 или преди 9,00 часа, какт и през почивните дни. Всички дейности са съобразени така, че да включват децата и техните родители, както и други значими фигури. Консултирането е свързано с разрешаване на личностни и социални проблеми на клиентите (емоционални, комуникативни, адаптационни, затруднения в обучението и др).

Основните цели, които екипът на центъра си поставя в процеса на работа са:

  • да се помогне на детето да се справи с проблемите и трудностите /разработване на подхода резилианс/;
  • защита на най-добрия интерес на детето посредством оказване на професионална и своевременна помощ и подкрепа, с оглед индивидуалните му нужди, потребности, ресурси и интереси;
  • превенция на риска от повторение на отклоненията;
  • възстановяване и подобряване на връзката и взаимоотношенията между детето и неговото семейство и значимите за него възрастни;
  • развитие на социалните умения на детето – умения за общуване, за самоконтрол и асертивно поведение;
  • подкрепа на родителите при справяне с поведенческите прояви на детето.

Центърът за правата на децата в гр. Враца поддържа фейсбук страница, насочена към професионалисти, работещи с деца с проблеми в поведението. Регулярно се публикуват материали, свързани с проблематиката на децата в риск, с цел популяризиране на един нов подход при работата с тях и промяна на нагласите на общността.

Контакти:

Ул. “Поп Андрей-Зорница” №4 /срещу входа на Езикова гимназия “Йоан Екзарх”

 тел: 0878 808 741/ 02 950 17 10

e-mail: crc-vratca@abv.bg