Проект „Ключ към училище без страх” представлява цялостен училищен подход за справяне със стреса и агресията в училище

Фондация „Асоциация Анимус”, в партньорство с неправителствени организации, активни в областта на превенцията на насилието в училище, изпълнява проект “Ключ към училище без страх”, съфинансиран от Фондация „ОУК”, Швейцария. Проектът стартира на 01.03.2016 г. и ще продължи 5 години.

Една от целите на проекта е да се насърчи създаването на училищна среда, в която се възпитават ценности на здравословно общуване, ненасилствено разрешаване на конфликти и толерантност към различията, за да бъдат предотвратени насилието, тормоза и униженията сред учениците.

Проектът предвижда въвеждане на цялостен подход в борбата с насилието и тормоза в училище, като планира пилотирането на превенционни програми в паралелки от 1-ви до 12-ти клас на 3 училища в България в продължение на 5 последователни учебни години. Сред децата от предучилищна група и 1-ви клас ще бъде прилагана програмата „Приятелите на Зипи” (http://priatelitenazippy.com), а програмата „Приятелите на Ябълка” ще е на разположение на децата от 2-ри до 4-ти клас.

И двете програми на практика насърчават психичното здраве и емоционално благосъстояние на децата, а това, от своя страна, овластява учениците да се справят с проблеми и кризисни ситуации по един здравословен и конструктивен начин без да нараняват себе си или другите. Те са утвърдени методики, които се използват вече 20 години в 29 страни по света.

Програмата „Приятелите на Зипи” стартира през учебната 2016-2017 г. и ще се приложи в подготвителна група и 1-ви клас в продължение на 5 последователни учебни години, а стартът на „Приятелите на Ябълка” сред учениците от 2-ри-4-ти клас се очаква през учебната 2017-2018 г., като приложението й ще продължи 4 последователни учебни години.

Учениците от 5-ти до 10-ти клас ще се включат в програма за здравословно общуване „Клас без страх”, която ще бъде изработена в рамките на проекта. Това е особено ценно, тъй като тази възрастова група обикновено отпада от подобни програми. Тя включва ученици, родители и учители в дейности, фокусирани върху ролите, основани на пола, ненасилствените взаимоотношения и насърчаването на психично здраве.

Програмата за здравословно общуване ще помага на учениците да разбират по-добре собствените си трудности, непоносими емоции и вътрешни конфликти, а това ще повиши капацитета им да се справят с фрустрацията и безпокойството, да мислят, вместо да реагират на импулсите, яростта и трудните им чувства.

Очакванията са програмата да подобрява общуването между учениците и способността им да изграждат приятелски и отзивчиви взаимоотношения и да работят в екип. „Клас без страх”  стартира сред учениците от 5-ти до 12-ти клас през учебната 2018-2019 г. и прилагането й ще продължи в рамките на 3 учебни години.

И трите превенционни програми са насочени към системното повишаване на квалификацията на учителите в посока на придобиване на психологически знания и умения за адресиране както на индивидуални трудности на отделни ученици, така и на груповите проблеми в класа. За професионалистите в училище, ефектът от проекта не приключва с неговия край, тъй като знанията, уменията и опита, които учителите натрупват, прилагайки програмата, остават у тях през целия им професионален път.