Микроанализ относно предварително изследване на нагласите за телесното наказание на деца

Настоящият микроанализ е разработен в рамките на проект “Children Help movement Against Physical Threatening and Emotional Repression”, който се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № JUST/2015/RDAP/AG/CORP/9176. Целта на анализа е да изследва използването на “телесното наказание” в контекста на разбирането му като възпитателна форма при отглеждането и грижата за…

Национална програма за превенция на насилието и злоупотреба с деца 2017- 2020

Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца 2017 г. – 2020 г., след приемане от Националния съвет за закрила на детето, бе внесена в Министерския съвет, който с Решение № 115 от 09.02.2017 г. прие Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017 – 2020 г.). В Програмата е…

Проведе се кръгла маса „Да отворим нова страница в разбирането на телесното наказание“

Национална кръгла маса “Да отворим нова страница в разбирането на телесното наказание” се проведе на 21 юни. Събитието се инициира и проведе в партньорство между Институцията на Омбудсмана на Република България и Фондация “П.У.Л.С.”. В него участваха и г-жа Росица Димитрова, зам. министър на труда и социалната политика, г-жа Мария Семерджиева, съветник на министъра на…